Водопостачання і водовідведення

Код модуля: 
ГС_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
72 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
 • к. т. н., ст. викл. Ільницький Б М.,
 • ст. викл. Пасічнюк А. С.
Результати навчання: 
Сформувати у студентів знання з питань водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод; санітарно-технічного обладнання мікрорайонів та окремих будинків, вирішення технічних задач проектування та будівництва зовнішніх і внутрішніх систем водопостачання та водовідведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Вища математика»,
 • «Фізика»,
 • «Хімія»,
 • «Теоретична механіка»,
 • «Технічна механіка рідин і газів».
Зміст навчального модуля: 
Предмет водопостачання та водовідведення. Схеми і системи водопостачання. Питоме водоспоживання. Визначення розрахункових витрат води. Споруди для забору підземних і поверхневих вод. Водонапірні башти. Резервуари чистої води. Насоси і насосні станції. Споруди для очищення господарсько-питних вод. Схеми і системи водовідведення населених міст. Визначення розрахункових витрат стічних вод. Проектування зовнішньої водовідвідної мережі. Методи і споруди для очистки стічних вод. Водопостачання і водовідведення будинків. Системи та схеми внутрішньої водопровідної та водовідвідної мереж. Водомірні вузли і водолічильники. Гідравлічний розрахунок внутрішньої мережі. Розрахунок дворової каналізації.
Рекомендована література: 
 1. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація: Підручник. — К.: Кондор, 2003. — 288 с.
 2. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. — 56 с.
 3. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. (Справочник проектировщика). Ч.2. Водопровод и канализация / Под ред. И. Г. Староверова и Ю. И. Шиллера. — М.: Стройиздат, 1990. — 247 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, ККР — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська