Водопостачання та водовідведення (Курсова робота)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мацієвська О. О.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з розрахунку і проектуванні систем водопостачання та водовідведення будівель.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія,
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Архітектура та будівельні конструкції,
 • Механіка ґрунтів, основи та фундаменти.
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок системи внутрішнього водопостачання. Трасування водопровідної мережі будинку. Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі — визначення розрахункових витрат води на господарсько-питні потреби та втрат напору в мережі внутрішнього водопостачання. Проектування водомірного вузла, підбір лічильника води. Розрахунок системи внутрішнього водовідведення. Трасування мережі внутрішнього водовідведення. Гідравлічний розрахунок внутрішньої водовідвідної мережі. Перевірка пропускної здатності внутрішньо квартальної мережі водовідведення. Побудова поздовжнього профілю дворової водовідвідної мережі. Специфікація обладнання та матеріалів.
Рекомендована література: 
 1. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація: Підручник. — К.: Кондор, 2003. — 288 с.
 2. Добрянський І. М., Дмитрів Г. М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2008. — 120 с.
 3. Кедров В. С., Ловцов Е. Н. Санитарно-техническое оборудование зданий. — М.: Стройиздат, 1989. — 495 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсової роботи — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсової роботи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська