Водопостачання та водовідведення

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мацієвська О. О.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь і знань з сучасних методів проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць, житлових і промислових об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія,
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Архітектура та будівельні конструкції,
 • Механіка ґрунтів, основи та фундаменти.
Зміст навчального модуля: 
Системи і схеми водопостачання. Джерела водопостачання та водозабори. Споруди, методи і способи підготовки води для питних і технологічних потреб. Системи подачі та розподілу води. Системи і схеми водовідведення. Зовнішні мережі водовідведення. Очищення стічних вод. Санітарно-технічне обладнання будинків і окремих споруд.
Рекомендована література: 
 1. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація: Підручник. — К.: Кондор, 2003. — 288 с.
 2. Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. Водопостачання та водовідведення: підручник / Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. — К.: Знання, 2011. — 359 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська