Водні ресурси, їх використання та охорона

Код модуля: 
ГС_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Вербовський О. В.
Результати навчання: 
Вивчення механізму використання та управління водними ресурсами, особливостей споживання водних ресурсів різними галузями господарства, методології встановлення рівня антропогенного навантаження на водні ресурси та розробки комплексу заходів щодо їх охорони.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Вступ до гідротехнічної справи,
  • Основи гідромеліорації,
  • Водопостачання та водовідведення,
  • Основи природоохоронного будівництва.
Зміст навчального модуля: 
Роль води в житті людини. Класифікації води. Водогосподарські комплекси (ВГК). Промисловість, комунальне господарство, енергетика, водний транспорт, рибне та сільське господарство як учасники ВГК. Водогосподарські баланси. Боротьба із шкідливою дією води. Охорона водних ресурсів в контексті сталого розвитку держави. Методики оцінки якості поверхневих вод. Методики оцінки ступеня забруднення поверхневих вод. Правила охорони поверхневих вод. Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення. Очищення стічних вод. Природоохоронна діяльність. Організація контролю за станом водних ресурсів. Відповідальність за порушення водного законодавства. Економічний механізм охорони водних ресурсів.
Рекомендована література: 
  1. Грищенко Ю. М. Комплексне використання та охорона водних ресурсів. (Навчальний посібник) — Рівне, 1997. — 247 с.
  2. Яцик А. В. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. — К.: Генеза, 2003. — Т.1, кн.1-2. — 400 с.
  3. Водне господарство в Україні / За ред. А. В.Яцика, В. М.Хорєва. — К.: Генеза, 2000. — 456 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, РГР — 10 балів.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська