Водне господарство промислових підприємств

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мацієвська О. О.
Результати навчання: 
Підготовка майбутніх фахівців до виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектної та дослідницької роботи при будівництві та експлуатації систем водопостачання та водовідведення промислових підприємств. Формування знань сучасних методів підготовки води для виробничих потреб, механічних, хімічних, фізико-хімічних та біологічних методів очищення виробничих стічних вод, а також конструктивного оформлення зазначених методів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технічна механіка рідини та газу;
 • Водопостачання та водовідведення;
 • Насосні станції;
 • Водопровідні мережі та споруди;
 • Водовідвідні мережі та споруди.
Зміст навчального модуля: 
Прямотечійні, оборотні та безпродувні системи водопостачання промислових підприємств. Водосховища-охолодники та бризкальні басейни. Відкриті, баштові та вентиляторні градирні. Стабілізаційна обробка охолодної води. Пом’якшення та демінералізація води для виробничих потреб. Дегазація води у промисловому водопостачанні. Знекремнення води. Обробка та утилізація осадів водоочисних станцій промислових підприємств. Загальні питання водовідведення на промислових підприємствах. Методи очищення виробничих стічних вод. Механічне, хімічне, фізико-хімічне та біологічне очищення виробничих стічних вод. Обробка осадів виробничих стічних вод. Очищення стічних вод деяких галузей промисловості.
Рекомендована література: 
 1. Водоотводящие системи промышленных предприятий / С. В. Яковлев, Я. А. Карелин, Ю. М. Ласков, Ю. В. Воронов. — М.: Стройиздат, 1990. — 511 с.
 2. Ковальчук В. А. Очистка стічних вод: Навчальний посібник. — Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2003. — 622 с.
 3. Николадзе Г. И. Технология очистки природных вод. — М.: Высшая школа, 1987. — 479 с.
 4. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник / Под заг. ред. А. К. Запольського. — К.: Лібра, 2000. — 552 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська, російська