Візуальна соціологія

Код модуля: 
CР_6074_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
120 год. (4 кред. ЄКТС), у тому числі 64 аудит. (32 — лекції, 32 — практичні заняття, 4 модульний контроль), самостійна робота — 52 год
Лектори: 
кан.філос.наук, доцент Климанська Л.Д.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: якими є візуальні уявлення та візуальна уява; що таке візуальні дані в соціології ( особистості, дії, соціальна взаємодія, колективність та колективні дії); як фотографія доповнює інші методи соціології; функції фотографій у соціологічних дослідження); теоретичні аспекти візуальної соціології (феноменологічні, етнометодологічні, драматургічні підходи)
 • уміти: інтерпретувати фотографічний образ за допомогою герменевтичного аналізу, семіотичної інтерпретації, структурної інтерпретації, дискурсивної інтерпретації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: Соціологія масових комунікацій; Якісні методи в соціології
Зміст навчального модуля: 
1.Візуальність оточуючого середовища та візуальна уява; 2. Соціологія у фотографії та фотографія у соціології; 3. Суспільство в об’єктиві; 4. Фотографія як доповнення до інших методів збору інформації в соціології; 5. Фотографічний образ як предмет інтерпретації ( герменевтичний аналіз, семіотична інтерпретація, структурна інтерпретація, дискурсивна інтерпретація); 6. Теоретичні аспекти візуальної соціології
Рекомендована література: 
 1. Штомпка П. Визуальная соціологія. Фотография как метод исследования: ученик. — М.: Логос, 2007. — 168 с.
 2. Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурная репрезентація гендерних отношений//
 3. Волков В.В. О концепции практик (и) в социальных науках// Социол. исслед. N 6, 1997.
 4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум. 1995.
 5. Сорока Ю.Г., Зуб Т.С. «Отказ от багатства» и изменения в социальном восприятии неравенства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2008, № 1;
 6. Сорока Ю.Г. Возвращение героя в постсоветском кинематографе как факт восприятия социальной реальности // Социология: теория, методы, маркетинг.-2003 — № 3.- с.175-182
 7. Сорока Ю.Г. Визуализации в преподавании социологии: кинофильмы, их использование и анализ // Социология в аудитории: искусство коммуникации / Научно-методическое пособие для преподавателей.- Харьков.- 2004.- с. 55-65
 8. Филиппов А. Элементарная социология пространства // Социол. журн. 1995. N 1. С. 56, 59.
 9. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культурі Geertz С. Thick descriptions toward an interpretive theory of culture // Geertz C. The interpretation of culture. -N.Y.t Bane book., 1973. — Ch. 1. — P. 3–30.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): фотопроект , присвячений формуванню іміджу соціальної проблеми, усне опитування
 • Підсумковий контроль (50 %, — дві контрольних модульних роботи); екзамен тестування ,усне опитування
Мова навчання: 
українська