Visual Basic для додатків

Код модуля: 
МІ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
ст. викл. кафедри Козел А.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати основи програмування на Visual Basic, структуру документів офісних пакетів MS Office, основні колекції та об’єкти MS Office.
  • Уміти програмувати на VBA, створювати додатки для автоматизації роботи в пакетах офісних програм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Інформатика.
  • кореквізит: Міжнародні інформаційні системи і технології
Зміст навчального модуля: 
Вступ до програмування мовою Basic. Історія розвитку мов програмування. Вступ до Visual Basic, синтаксис мови. Діалекти мови Basic. Об’єктна модель MS Excel. Об’єктна модель MS Power Point. Об’єктна модель MS Word. Створення макросів MS Word з допомогою редактора Visual Basic. Об’ектна модель MS Access. Створення баз даних, таблиць. Керування базами даних. Об’єкти ADO.
Рекомендована література: 
  1. П. І. Каленюк, Н. М. Гоблик, Н. Ф. Клочко, С. М. Ментинський, А.Ф. Обшта. Практикум з програмування на VBA: Навч. посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2005. 208 с.
  2. David I. Schneider. Computer programming concepts and Visual Basic.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування на лабораторних заняттях.
  • Підсумковий контроль (70%, залік).
Мова навчання: 
українська