Відновлення та ремонт старої забудови

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Назаревич Б. Л.
Результати навчання: 
 • Засвоїти: методи усунення біологічної корозії в будівлях, причини, що викликають заволоження та пораження будівельних конструкцій солями, методи оздоровлення та осушення будівель, методи ремонту бетонних та з/бетонних поверхонь.
 • Вміти: провести експертизу заволожених об’єктів, визначити джерела замокання будівельних конструкцій та розробити міроприємств по їх усуненню, запроектувати санітарно-осушуючу, гідроізоляційну систему (системи), систему ремонту бетонних та з/бетонних конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технологія будівельного виробництва,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем,
 • Основи технології ремонтно-будівельних робіт,
 • Технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій,
 • Утримання та використання міської забудови.
Зміст навчального модуля: 
Що таке інженерна реставрація пам’яток архітектури та які задачі вона вирішує? Сучасні проблеми інженерної реставрації пам’яток архітектури. Характеристика основних несучих конструкцій старих будівель та пам’яток архітектури. Оцінка інженерно-геологічних умов історичних територій та їх роль в збереженні пам’яток архітектури. Вплив сучасних геологічних процесів та стійкість історичних територій. Зміна вологісного балансу грунтів на яких сформовано пам’ятки архітектури. Причини та результати зволоження стін. Вологість стін. Джерела заволоження конструктивів будівель. Засолення — фактор руйнування старих будинків. Мікроорганізми, що розвиваються в будівлях. Вплив домашнього гриба на цеглу, бетон, розчин. Вплив домашньо гриба на живі організми. Способи боротьби з комахами-шкідниками будівельних дерев’яних конструкцій. Методи усунення біологічної корозії в будівлях. Основні правила ведення робіт щодо анти грибкових міроприємств. Методи усунення біологічної корозії. Нагляд та прийомна робіт по усуненню біологічної корозії. Фізичні умови супроводжуючі пораження будівель домашнім грибом та комахами-шкідниками. Дифузія та конденсація водяної пари всередині стіни. Дифузія водяної пари. Капілярний рух вологи. Висихання стін. Інші види корозії, що ають місце в будівлях. Корозія арматури викликана карбонізацією. Рух процесу карбонізації. Міроприємства по захисту бетону. Ізоляція будівельних конструкцій, що контактують з грунтами. Гідроізоляційнй матеріали та їх характеристика. Гідроізоляція сучасних будівель. (Нове будівництво).
Рекомендована література: 
 1. Бойко М. Д. Техническая експлуатация зданий и сооружений. Учебник для вузов. Воениздат. 1969 г.
 2. Сенченок Н. М. Сырость в жилых зданиях, ее источники и борьба с ней. Стройиздат, 1967.
 3. Лучко Й. Й., Глагола І.І., Назаревич Б. Л. Методи підвищення корозійної стійкості та довговічності бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд, Львів, 1999.
 4. Пашкін Е. М. Инженерно-геологическая диагностика деформаций памятников архитектуры. Высшая школа, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська