Відеофонографічна ексертиза

Код модуля: 
КПП_8021_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 28
Лектори: 
Асистент Кулинський Р.І.
Результати навчання: 
 • Знати основні терміни експертизи матеріалів звуко- і відеозапису;
 • Знати предмет та завдання експертизи матеріалів звуко- і відеозапису;
 • Знати основні стадії методики експертизи матеріалів звуко- і відеозапису;
 • Знати порядок підготовки та оформлення матеріалів на експертизу матеріалів звуко- і відеозапису;
 • Знати правила відбору зразків голосу;
 • Вміти правильно відбирати експериментальні зразки голосу та мови людини;
 • Вміти правильно ставити питання, які виносяться на вирішення експертизи матеріалів звуко- і відеозапису.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Експертний висновок
 • Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності
Зміст навчального модуля: 
 • Запис зразків голосу і мови людини. Тактичні методи і технічні прийоми виконання високоякісних оперативних записів;
 • Тактичні методи і технічні прийоми виконання високоякісних експериментальних записів зразків голосу і мови людини;
 • Види досліджень матеріалів звуко- і відеозапису. Зразки типових питань у постановах на проведення експертиз (досліджень). Спеціальні методи аналізу, які найбільш часто використовуються при проведенні експертизи матеріалів і засобів звуко- та відеозапису. Теоретичні основи криміналістичного дослідження матеріалів і засобів звуко- та відеозапису. Загальні положення теорії магнітного запису;
 • Вимоги до оформлення постанов на проведення експертиз (досліджень).
Рекомендована література: 
 1. Азарченкова Е.И. Возможности диагностики личностных характеристик человека по фонограммам речи. — ВНИИСЗ, — М., 1989.
 2. Батов В.И. Идентификация личности по речи. — М., 1974.
 3. Блохина Л.П., Потапова Р.К. Просодические характеристики речи. — М., 1970.
 4. Бондарко Л.В. Механизм речеобразования и восприятия сложных звуков. — М, — Л., 1966.
 5. Вроблевский Л.А., Корольков В.Г., Мазо Я.А. Физические основы магнитной звукозаписи. — М.: Радио и связь, 1970, с.232.
 6. Грановский Г.Л. Задачи судебно-фоноскопической экспертизы и теоретические основы их решения. ЦР НИЛСЗ. — Тбилиси, 1988.
 7. Лингвистический анализ: Теоретические и методологические проблемы. — Л., 1976.
 8. Ложкевич А.А., и др. Подготовка и назначение фоноскопической экспертизы. — М., 1981.
 9. Рабинер Л., Шафер Р. Цифровая обработка речевых сигналов. — М., 1981.
 10. Рамишвили Г.С. Речевой сигнал и индивидуальность голоса. — Тбилиси. «Мецниереба», 1976.
 11. Регбун З.К., Карагодин СЛ. Экспертная диагностика монтажа магнитных записей и методы его обнаружения. — М.: ВНИИСЗ, 1989.
 12. Сметанин А.М. Исследование и разработка методов повышения точности измерений параметров формант и голосового источника. — Ижевск, 1980.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, залік).
Мова навчання: 
українська