Вібраційні процеси та обладнання виробництв

Код модуля: 
МАМ_8006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 ( лекції — 48, лабораторні заняття — 16, практичні заняття — 16).
Лектори: 
к. т. н., професор Гаврильченко Олександр Віталійович
Результати навчання: 
  • Здійснювати розрахунок коливної системи вібромашини;
  • проводити розрахунок та проектування вібраційних конвеєрів, бункерних завантажувальних пристроїв, вібромашин для об’ємної обробки деталей тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Фізика
  • Теоретична механіка
  • Автоматизація виробничих процесів.
Зміст навчального модуля: 
Вивчення будови вібраційної машини та визначення основних її параметрів: частотно — фазові характеристики, динамічний коефіцієнт, амплітуду частоту, затухання, явище резонансу, стійкість руху. Вивчення розрахунку пружної системи вібромашин та обладнання вібраційної техніки: вібраційних транспортерів; вібраційних бункерних завантажувальних пристроїв; вібраційних машин для об’ємної обробки (полірування, зміцнення, зняття задирок тощо); вібраційних машин для плоского притирання.
Рекомендована література: 
  1. Повідайло В. О. Вібраційні процеси та обладнання. Навчальний посібник. — Львів. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 248 с.
  2. Назаренко І.І. Машини для будівництва будівельних матеріалів. — К.: КНУБА, 1999. — 488 с.
  3. Вибрации в технике: Справочник.: В 6 т. — М.: Машиностроение, 1981. Т. 1 — 352 с., Т. 2 — 351 с. ,Т. 3 — 544 с., Т. 4 — 509 с., Т. 5 — 496 с., Т.6 — 496 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %, виконання та захист звітів з лабораторних робіт, розрахункова робота).
  • Підсумковий контроль (70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська