Вентиляція (Курсова робота)

Код модуля: 
ТГВ_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год. самостійної роботи.
Лектори: 
к. т. н., доцент Жуковський С. С.
Результати навчання: 
Самостійне проєктування систем витічно-притічної вентиляції приміщень будинків невиробничого призначення, наприклад кінотеатрів, житлових будинків із вбудованими чи прибудованими підприємствами торгівлі, громадського харчування і тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Аеродинаміка вентиляції»,
 • «Вентилювання приміщень»,
 • «Архітектурні і будівельні конструкції»,
 • «Будівельна теплофізика»,
 • «Нетрадиційні джерела енергії»,
 • «Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів»,
 • «Акустика в системах ТГВ».
Зміст навчального модуля: 
 1. Розрахунково-пояснювальна записка. Призначення будинку, характеристика конструкцій будівельних огороджень та технологічних процесів. Конструкційні і теплозахисні характеристики зовнішніх ефективно утоплених огороджень. Розрахункові (проєктні) параметри зовнішнього і внутрішнього повітря. Розрахунок годинних тепло-, волого- і газовиділень невентильованого загального чи технологічного приміщення; баланси забрудників невентильованого приміщення. Розрахунок повітрообмінів загальної притічно-витічної вентиляції зонального або іншого характерного приміщення за різними видами забрудників. Особливості функціонування притічно-витічної вентиляції приміщення (повітророзподілення, схеми перетікання повітря, розташування вент. трубопроводів і устаткування). Розрахунок повітрообмінів приміщень за кратностями і нормами; баланси повітрообмінів шлюзово поєднаних приміщень. Аеродинамічний розрахунок систем притічної і витічної вентиляції зонального чи технологічного приміщення. Добір основного устаткування вентсистем.
 2. Графічна частина. Плани поверхів із системами притічно-витічної вентиляції. Характерний розріз (розрізи) будинку із зображенням вентсистем. Схеми систем притічно-витічної вентиляції зонального (чи технологічного) приміщення зі специфікацією устаткування та матеріалів однієї системи. Робочі креслення складових елементів систем притічно-витічної вентиляції. Сумарна витрата притічного і витічного повітря, витрата тепла або холоду на готування повітря.
Рекомендована література: 
 1. Вентилювання приміщень будинків невиробничого призначення. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Вентиляція» для ст. базового напрямку «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» / Укл. С. С. Жуковський, О. М. Довбуш, О. Т. Возняк. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2009. — 80 с.
 2. Жуковський С. С. та ін. Вентилювання приміщень / С. С. Жуковський, О. М. Довбуш, О. Т. Возняк, З. С. Люльчак / Навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2007. — 476 с.
 3. Державні будівельні норми, інша нормативна література, довідники тощо, наведені в списках літератури [1] і [2].
 4. Каталоги основних фірм виробників вентиляційного устаткування та інших складових елементів вентсистем.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, виконання курсової роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; допуск виконаної роботи до захисту та захист при комісії — 70 балів.
 • Поточний контроль: оцінювання змісту, обсягу та якості виконання розрахунково-пояснювальної записки; оцінювання змісту і якості виконання креслень.
 • Підсумкові контролі: оцінювання балами змісту і якості виконання роботи та вміння студента захищати проектні пропозиції ; остаточне оцінювання курсової роботи із врахуванням поточного контролю.
Мова навчання: 
українська