Вентиляція

Код модуля: 
ТГВ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год., лекції — 32год., лабораторних занять — 16 год., практичних заняття — 16 год., 4 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
ст. викладач Довбуш О. М.
Результати навчання: 
Вивчення методологічних основ курсу, ознайомлення студентів з основами процесів вентилювання приміщень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Фізика»,
 • «Хімія»,
 • «Опалення».
Зміст навчального модуля: 
Вивчення особливостей вентилювання приміщень будинків житлово-адміністративного призначення, ознайомлення з методиками аеродинамічного розрахунку систем вентиляції загального призначення, методиками розрахунку тепло-вологісного режимів приміщень, загальнообмінного повітрообміну та повітророзподілення.
Рекомендована література: 
 1. Жуковський С. С., Возняк О. Т.,Лабай В. Й. Вентилювання приміщень: Навч. Посібник. — Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — 476 с.
 2. Отопление и вентиляция. Ч. ІІ. Вентиляция / Под ред. В. Н. Богословского. — М.: Госстройиздат, 1976.
 3. Батурин В. В. Основы промышленной вентиляции. — М.: Стройиздат, 1964.
 4. Гримитлин М. Н. Распределение воздуха в помещениях. — М.: Стройиздат, І979.
 5. Талиев В. Н. Аеродинамика вентиляции — М.: Стройиздат, І979.
 6. Пирумов А. И. Обеспыливание воздуха. — М. Стройиздат, 1974.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття, практичні заняття, КР.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська