Вентиляція

Код модуля: 
ТГВ_6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год., лекції — 28 год., лабораторних занять — 14 год., практичних заняття — 14 год., 2,5 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Жуковський С. С.
Результати навчання: 
Вивчення методологічних основ курсу, ознайомлення студентів з основами процесів вентилювання приміщень і будинків різного, переважно невиробничого призначення, що вживаються в інженерній практиці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Аеродинаміка вентиляції»,
 • «Архітектурні і будівельні конструкції»,
 • «Термодинаміка і тепломасообмін»,
 • «Будівельна теплофізика»,
 • «Опалення»,
 • «Акустика в системах ТГВ».
Зміст навчального модуля: 
Санітарно-гігієнічне нормування мікроклімату; розрахункові параметри зовнішнього середовища і внутрішнього повітря приміщень; засоби нормалізування параметрів повітря зони обслуговування (робочої зони); властивості повітря і процеси зміни його тепловологісного стану; І-d діаграма вологого повітря; тепло надходження від людей, електричного освітлення, сонячного випромінювання, нагрітих поверхонь, електродвигунів; тепловтрати. волого—, газо- і пиловиділення, визначення кількості шкідливих виділень за реальних умов функціонування приміщення; рівняння балансів шкідливих виділень і повітрообміну; способи вентилювання ( загальнообмінне тощо); системи вентилювання, їх класифікація; природне вентилювання приміщень; джерельне і зональне вентилювання приміщень; повітряні заслони; розрахунок загальнообмінних повітрообмінів приміщень при вентилюванні; вентиляційне повітроготувальне обладнання; системи автоматичного регулювання; аеродинамічні розрахунки систем вентиляції; захист вентильованих приміщень від шуму.
Рекомендована література: 
 1. Жуковський С. С., Возняк О. Т., Довбуш О. М, Люльчак З. С. Вентилювання приміщень: Навч. посібник. — Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — 476 с.
 2. Отопление и вентиляция. Ч. П. Вентиляция / Под ред. В. Н. Богословского. — М.: Госстройиздат, 1976.
 3. Жуковський С. С., Лабай В. Й.. «Аеродинаміка вентиляції: Навч. посібник. Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2003. — 372 с.
 4. Батурин В. В. Основы промышленной вентиляции. — М.: Стройиздат, 1964.
 5. Гримитлин М. Н. Распределение воздуха в помещениях. — М.: Стройиздат, І979.
 6. Талиев В. Н. Аеродинамика вентиляции — М.: Стройиздат, І979.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття, практичні заняття, КР.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська