Веб-програмування

Код модуля: 
БІТ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. зан. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мельник Віктор Анатолійович
Результати навчання: 
 • знати основні концепції і принципи веб-програмування, основи веб-програмування, основи проектування сайтів і технології проектування.
 • вміти розробляти свої веб-сайти, використовуючи технології проектування сайтів та веб-програмування, отримати практичні навики веб-програмування під час розробки веб-сайтів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Робота в Інтернет,
 • бази даних.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні технології, стандарти передачі даних у мережі Internet. Основні концепції, поняття, методи та технології написання коду статичних та динамічних Internet-сторінок. Мова HTML: структура, основи побудови статичних HTML-сторінок, основні теги HTML, атрибути тегів. CSS: каскадні таблиці стилів, поняття селектори, види селекторів, пріоритети застосування селекторів, пари властивостей та значень селекторів, засоби інтегрування каскадних таблиць стилів у HTML-сторінки. Мова PHP: основні типи змінних; арифметичні та логічні операції над змінними; функції; робота з датою та файлами; обробка HTML-форм; робота з базами даних MySQL.
Рекомендована література: 
 1. Н.В. Комолова. HTML: Учебный курс: Питер, 2005.
 2. А.В. Петюшкин. HTML в Web-дизайне: БХВ — Петербург, 2005.
 3. Bryan Pfaffenberger, Bill Karow, Chuck White, Steven M. Schafer. HTML, XHTML, and CSS Bible 3rd Edition. WILEY, 2004, — 733 p.
 4. Ричард Вагнер, Аллен Вайк. JavaScript. Энциклопедия пользователя. ДиаСофт, 2001. — 464 с.
 5. Келли Мэрдок. JavaScript. Наглядный курс создания динамических Web-страниц. — 288 с.
 6. М. Грабер. SQL Справочное руководство: Пер. с англ. — М.: Лори, 2001.
 7. David Lane, Hugh E. Williams. Web Database Application with PHP and MySQL, 2nd Edition. O’Reilly; 2004. — 816 p.
 8. М.В. Кузнецов, И.В. Симдянов. PHP: Самоучитель: БХВ — Петербург, 2005.
 9. MS Front Page в подлиннике, Рзндел P., Джонс Д., — СПб.: ВНУ, 1997.
 10. В. Дронов. PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004: Разработка интерактивных Web-сайтов: БХВ — Петербург, 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): контрольна робота
Мова навчання: 
українська