Валеологія

Код модуля: 
ППП_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 54, кредитів ЄКТС — 1,5, аудиторні години — 24 (лекційні — 16 год., практичні заняття — 8 год.).
Лектори: 
к. пед. н., доцент Пічугіна Тетяна Вікторівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні завдання, методи і принципи валеології; суть поняття «здоровий спосіб життя»; дію зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я людини; основи раціонального харчування; основи психічного здоров’я та само психотерапії; причини ризику та основи профілактики різних соматичних та психосоматичних захворювань;
 • уміти оцінювати стан свого здоров’я за допомогою різних методів дослідження; скласти рекомендації з дотримання рухового режиму для осіб різного віку; обґрунтувати здоровий режим харчування; використовувати нетрадиційні методи оздоровлення населення; планувати навчальний матеріал і читати лекції з даного курсу; організувати валеологічну службу в соціальному закладі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: Анатомія та фізіологія людини.
 • Кореквізит: Загальна психологія.
Зміст навчального модуля: 
Проблеми здорового способу життя в сучасному суспільстві. Адаптаційний потенціал людини як критерій здоров’я. Психофізіологічна характеристика головних властивостей нервової системи та сенсомоторних якостей. Людина та її здоров’я з позиції системного підходу. Біологічні ритми людини. Оцінка фізичного розвитку людини з позиції біоенергетики. Прогнозування та основні принципи формування здоров’я. Раціональне харчування — фактор здоров’я. Методи профілактики та зміцнення здоров’я людини. Основні положення гігієни розумової праці та їх використання у валеології. Величина навантажень тренувальних факторів. Оцінка стану організму під час виконання тренувального навантаження. Оцінка стану організму для життєдіяльності. Функціональні проби.
Рекомендована література: 
 1. Брехман И. И. Валеология — наука о здоровье. — М.:ФиС, 1990.
 2. Булич Е. Г., Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посібник. — К.:ІЗМН, 1997.
 3. Крушельницька Л. В. Фізіологія і психологія праці. Навчальний посібник. — К.: КНБУ, 2000.
 4. Цимбал Н. М. Практикум з валеології. Методи зміцнення фізичного здоров’я. Навчально-методичний посібник. — Тернопіль: «Навчальна книга — Богдан», 2000. — 168 с.
 5. Трахтенберг І.М. Гігієна розумової праці. — Київ, Здоров’я. 1977. — 102 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, контрольна робота, індивідуальна самостійна робота.
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестовий контроль.
Мова навчання: 
українська