Вакуумна техніка

Код модуля: 
ЕП_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) Аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. роб. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Кожухар Олександр Теофанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи теорії розрахунку вакуумних систем, одержання і вимірювання вакууму
  • уміти застосувати набуть знання для вибору і розрахунку засобів одержання та вимірювання вакууму
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Фізика, частини 1, 2
  • кореквізит: Фізичні основи електронної техніки
Зміст навчального модуля: 
Закони газоподібного стану речовини і властивості високорозрідженого газу. Явище перенесення в розріджених газах. Основне рівняння вакуумної техніки. Техніка одержання вакууму. Газопоглинання і газовиділення твердими тілами. Вимірювання вакууму. Герметичність вакуумних систем. Розрахунок елементів та матеріали вакуумних систем.
Рекомендована література: 
  1. Бех І. В., Лушкін О.Є., Михайловський Б.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму. Навч. посібник — К.: Видав.-поліграф. центр «Київський університет», Київ, 2001- 116 с.
  2. Бех І. В., Лушкін О.Є., Михайловський Б.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи вимірювання вакууму. Навч. посібник — К.: Видав.-поліграф. центр «Київський університет», Київ, 2006 — 70 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (.40 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (.60%, диференційований залік): тестування (40%), Power Point – презентація (20%)
Мова навчання: 
українська