Утилізація промислових та побутових відходів і стоків

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Вербовський О. В.
Результати навчання: 
Ознайомлення та опанування різними сучасними та ефективними способами утилізації та переробки промислових та побутових відходів і стоків задля мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Екологія»,
  • «Хімія»,
  • «Водне господарство промислових підприємств».
Зміст навчального модуля: 
Сучасний стан проблеми промислових відходів. Джерела утворення відходів, класифікація й методи їх переробки. Технології розміщення твердих промислових відходів. Полігони твердих промислових відходів. Коротка характеристика основних будівельних матеріалів, для виробництва яких використовують відходи. Утилізація відходів виробництва будівельних матеріалів. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу. Утилізація відходів металургійного комплексу. Утилізація відходів машинобудівного комплексу. Утилізація відходів хімічного виробництва. Відходи підприємств машинобудівельного комплексу. Перспективні процеси переробки, утилізації і знешкодження відходів. Характеристику побутових відходів та стоків. Основні напрями їх утилізації.
Рекомендована література: 
  1. Промислова екологія: навч. посіб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, І.А. Соколовський та ін. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К.: Знання, 2012. — 430 с.
  2. Технологія переробки та утилізації осадів: навч. посібник /К. Б. Сорокіна, С. Б. Козловська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2012. — 226 с.
  3. Утилизация и рекуперация отходов: Учебное пособие/ Краснянский М. Е. — издание 2-е, исправленное и дополненное — Харьков: Бурун и К, Киев: КНТ, 2007. — 288 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 40 балів, контрольний захід — 60 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, контрольна робота — 20 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська