Утримання транспортних споруд

Код модуля: 
МБМ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 32 год., лекції — 16 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мельник І. В.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів
  • Поточний контроль: робота на лабораторних заняттях — 15 балів, РГР — 15 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська