Устаткування галузі електрохімічних виробництв

Код модуля: 
ХТНР_6009_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 48 год; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц.. Максимович І.Є.
Результати навчання: 
 • Засвоєння студентами знань про основне технологічне обладнання електрохімічних виробництв та обладнання для електрохімічного покриття металами.
 • Засвоєння методів технологічних розрахунків обладнання; вміння вибирати необхідні конструкційні матеріали та матеріали для захисту апаратури від корозії та ерозії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технічна електрохімія.
 • Прикладна електрохімія.
 • Теоретична електрохімія.
 • Процеси та апарати хімічних виробництв.
Зміст навчального модуля: 
Основні види технологічного обладнання електрохімічних виробництв. Основне технологічне обладнання гальваноцехів. Обладнання для нанесення електрохімічних покрить. Електричне обладнання. Основне технологічне обладнання для електролізу водних розчинів. Характеристика та класифікація основного обладнання для електролізу водних розчинів без виділення металів. Основне технологічне обладнання для електролізу розплавлених солей.
Рекомендована література: 
 1. Лайнер В.И., Кудрявцев Н.Т. Основы гальваностегии / М., Металлургиздат, 1967.
 2. Дасоян М.А., Пальмская И.Я. Оборудование цехов электрохимических покрытий / Л., Машиностроение, 1979.
 3. Прикладная электрохимия / Под ред. А.Л.Ротиняна/ Л., Химия, 1974.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%) — усне опитування
 • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Технічна електрохімія