Устаткування екологічно безпечних технологій

Код модуля: 
ЕОНС_ 6101_ С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 60; в т.ч. лекції — 28 год.; практичні заняття — 28 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
ст. викл. Гуглич С.І.
Результати навчання: 
метою курсу є теоретична та практична підготовка май¬бутніх фахівців з питань засвоєння основних принципів вибору устаткування для здійснення екологічно безпечних технологій; навчити майбутніх спеціалістів приймати правильні рішення в процесі вибору існуючого обладнання та у випадку виконання проектних робіт для нового і реконструкції старого виробництва; навчити студентів правильній експлуатації екологічно безпечного обладнання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
інженерна екологія, екологічна безпека
Зміст навчального модуля: 
засвоєння та вміння робити оцінку впливу використовування конкретного обладнання на навколишнє середовище, розробляння і впровадження сучасних високоефективних схем і обладнання для захисту та поліпшення довкілля, впроваджувати і розробляти схеми безвідходних технологій та методи раціонального перероблення природних ресурсів і відходів
Рекомендована література: 
  1. А.М.Бакластов, В.А.Горбенко, П.Г.Удыма. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепломасообменных установок: Учебн. пособие для вузов / Под ред. А.М.Бакластова.- М.: Энергоиздат, 1981, — 336 с. ил.
  2. Апперт Л.З. Основы проектирования химических установок: Учебн. пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 1970, −328 с. ил.
  3. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию / Г.С.Борисов, В.П.Брыков, Ю.И.Дытнерский и др. Под. ред. Ю.И.Дытнерского, 2-е изд. перераб. дополн., Химия, 1991, −496 с.
  4. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник, Л., Машиностроение, 1981, −382 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — практичні заняття, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська