Устаткування біотехнологічних підприємств

Код модуля: 
ТБСФБ_6068_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ; аудиторні години — 64 ; в т.ч. лекції — 48 год ; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
ас. Платонов М.О.
Результати навчання: 
ознайомлення з сучасними технологіями біотехнологічних виробництв, вивчення матеріалів, що використовуються в даних виробництвах та уміння проводити розрахунки обладнання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
молекулярна біологія, загальна біотехнологія, загальна мікробіологія і вірусологія
Зміст навчального модуля: 
Конструкційні матеріали для машин і апаратів хімічного і біотехнологічного виробництв. Конструювання і конструкційні розрахунки. Трубопроводи і трубопровідна аапаратура. Емнісна апаратура. Ферментаційна апаратура. Апаратура для відділення біомас. Обладнання і устаткування для концентрування культу ральних рідин і нативних розчинів. Обладнання і устаткування для баромембранних процесів концентрування. Апаратура для сорбційного вилучення цільових продуктів. Апаратура для рідинної екстракції. Апаратура для твердофазової екстракції. Сушарки. Апаратура для кондиціювання продуктів мікробіологічного синтезу.
Рекомендована література: 
  1. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної промисловості. Технологічні розрахунки. Приклади і задачі. Частина І, II, III. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004.
  2. Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. — Львів: Інтелект-Захід, 2008. — 736 с.
  3. Гапонов К.П. Процессы и аппараты микробиологических производств.- М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1981, — 240 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) —індивідуальні завдання, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська