Установки захисту природи в енергетиці

Код модуля: 
ТТЕС_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 126 ( кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 48 (лекції — 16, лабор. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Тимофєєв Ігор Леонідович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні фактори та джерела, що призводять до забруднення довкілля, існуючі методи та установки захисту повітряного та водного басейнів на ТЕС, ТЕЦ, котельнях, основні теоретичні засади роботи установок, розсіювання шкідливих викидів у атмосфері;
  • уміти розраховувати кількості шкідливих викидів, підбирати установки для очищення димових газів, розраховувати висоту димової труби.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Основи екології. Тепломасообмін. Вища математика.
  • кореквізити: Технічна термодинаміка, Гідрогазодинаміка
Зміст навчального модуля: 
Вплив на повітряний басейн,токсичні речовини в паливі і димових газах, перетворення викидів в атмосфері. Загальна характеристика золи та основи теорії золовловлювання. Типи золовловлювачів та їх характеристика, вибір типу. Зменшення оксидів сірки на ТЕС, зменшення викидів оксидів азоту. Розвіювання викидів в атмосфері. Димарі теплових електростанцій та їх розрахунок.
Рекомендована література: 
  1. Білявський Т.О. Основи екологічних знань. — К.: Либідь, 1997
  2. Запольський А. К. Основи екології. — К.: Вища школа, 2001.
  3. Рихтер Л. А. и др. Охрана водного и воздушного басейнов от выбросов ТЕС. — М.: Энергоиздат, 1981
  4. Сигал И. Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. — Л.: Недра, 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська