Установки та мережі електричного освітлення

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб.роб. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Бучковський Роман Васильович
Результати навчання: 
 • знати основні світлові величини; принципи світлових вимірювань; основні характеристики та особливості використання сучасних джерел світла; схеми увімкнення джерел світла; характеристики світильників;
 • уміти здійснити світлотехнічний розрахунок приміщення; розрахувати параметри освітлювальної мережі та вибрати її основні елементи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Електричні системи та мережі; Електротехнічні системи електропоспоживання; Електроприймачі загального призначення
 • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основи світлотехніки, основи світлових вимірювань. Джерела світла. Проектування освітлювальних установок. Розрахунки освітлювальних мереж.
Рекомендована література: 
 1. Епанешников М.М. Электрическое освещение. — М.: Энергия, 1995. — 352 с.
 2. Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. — М.: Агропромиздат, 1991. — 239 с.
 3. Скобелев В.М., Афанасьева Е.И. Источники света и пускорегулирующая аппаратура. — М: Энергоатомиздат, 1986. — 386 с.
 4. Тищенко Г.А. Осветительные установки. — М.: Энергия, 1982.
 5. Кнорринг Г.М. Осветительные установки. — М.: Энергоатомиздат, 1986.
 6. Справочная книга по светотехнике (Под ред. Ю.Б.Айзенбергп, — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 472 с.
 7. Цигельман И.Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий. — М.: Высшая школа, 1982.
 8. Лукина Т.О., Тульчин И.К. Освещение предприятий бытового обслуживания. — М.: Энергоатомиздат, 1983.— 88 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, розрахункова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): звіти з лабораторних робіт.
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Мова навчання: 
українська