Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С20
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, практичні заняття — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Нємий Степан Володимирович
Результати навчання: 
  • Знати принципи створення системи управління якістю (СУЯ) автотранспортних та автосервісних підприємств, сучасну нормативну базу СУЯ, основні принципи управління СУЯ, методологію статистичного оцінювання процесів СУЯ.
  • Вміти сформувати політику якості підприємства, визначати процеси СУЯ, сформувати систему моніторингу процесів; оцінити результативність процесів статистичними методами; створити документацію для сертифікації СУЯ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Технічні засоби діагностування автомобілів; Технічна експлуатація автомобілів; Управління технічною експлуатацією автомобілів.
  • Супутні — немає.
Зміст навчального модуля: 
Розвиток СУЯ на сучасному етапі; нормативна база та документація СУЯ підприємства; функціонування СУЯ; критерії та показники СУЯ на автомобільному транспорті; контроль, оцінювання та регулювання СУЯ; статистичні методи управління якістю.
Рекомендована література: 
  1. Статистика якості: Підручн. для студ. вищ. навч. закл./В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. — К.: МАУП, 2005. — 576 с.
  2. Шуляр Р. В., Шуляр Н. В. Управління якістю. Навч. посібник. — Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2009. — 160 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 %) практичні заняття та захист розрахункової роботи.
  • Підсумковий контроль (60 %) — іспит.
Мова навчання: 
українська