Управління якістю і сертефікація автомобільних систем

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С16
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години—64 (лекції—48, практичні заняття—16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Нємий Степан Володимирович
Результати навчання: 
Знати задачі СУЯ на автомобільному транспорті; нормативну базу СУЯ; принципи управління СУЯ; основи метрології і стандартизації; засади стандартизації, основи та методологію сертифікації на автомобільному транспорті. Вміти визначати процеси СУЯ на підприємствах автотранспорту; визначити показники процесів СУЯ; оцінити результативність процесів статистичними методами; створити документацію для сертифікації автомобілів та їх систем та акредитації автомобільних випробувальних лабораторій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Технічні засоби діагностування автомобілів; Технічна експлуатація автомобілів; Управління технічною експлуатацією автомобілів.
  • Супутні — немає.
Зміст навчального модуля: 
СУЯ на сучасному етапі; класифікація продукції як об’єкта оцінювання якості; статис-тичні методи управління якістю; стандартизація і її теоретичні основи; сертифікація.
Рекомендована література: 
  1. Бубела Т. З. Методи та засоби визначення показників якості продукції: навч. посібник/Т. З. Бубела, П. Г. Столярчук, Є. В. Походило та ін. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 292 с.
  2. Шишкин И. Ф. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества: учеб. пособие. — М.: Изд—во стандартов, 1987. — 320 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 %) практичні заняття.
  • Підсумковий контроль (60 %) — іспит.
Мова навчання: 
українська