Управління проектами в екології

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
асист. Шибанова А.М.
Результати навчання: 
Знання основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються в світовій практиці для аналізу проектних рішень в екології, прийомів і практичних аналітичних навичок розробки та обґрунтування управлінських рішень з погляду різних учасників проекту, методів управління проектами в екології, способів і засобів залучення ресурсів для їх реалізації та механізмів управління ними. Вміти виявляти найважливіші проблеми, пов’язані з аналізом, підготовкою і реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях, приймати управлінські рішення у процесі обґрунтування і аналізу проекту, оцінки ефективності управлінських структур проекту, використовувати основні принципи формування команди проекту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Загальна екологія,
  • економіка природокористування,
  • екологічний менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика управління проектами. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища проекту. Основні форми організаційної структури проекту. Загальні підходи до планування і контролю проектів. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. Структуризація проекту. Сіткове і календарне планування проекту. Контроль виконання проекту. Управління ризиками в проектах. Управління якістю проектів. Формування і розвиток проектної команди. Організація проведення торгів за проектами. Системи автоматизації управління проектами.
Рекомендована література: 
  1. Збаразська Л. О., Рижиков В. С., Єрфорт І. Ю., Єрфорт О. Ю. Управління проектами — К.: ЦУЛ, 2008. — 168 с.
  2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами — М.: Омега-Л, 2004. — 574 с.
  3. Клифорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами, — М.: Дело и Сервис, 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська