Управління міжнародними програмами та проектами (фахове спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

Код модуля: 
ЗМД_6086_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 75 ( кредитів ЄКТС — 2,5); аудиторні години — 48 (лекції — 24, практ. — 24)
Лектори: 
к.е.н., доц. Передало Х.С.
Результати навчання: 
вміти:
 • визначати необхідні управлінські дії для виконання поставлених цілей та реалізації міжнародних програм та проектів, планувати послідовність робіт із реалізації проектів, складати календарні та сіткові графіки;
 • розробляти організаційні структури управління міжнародними проектами, використовувати результативні методи оптимізації управлінських рішень при реалізації програм та проектів;
 • оцінювати результативність роботи працівників, задіяних у реалізації міжнародних програм та проектів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: основи менеджменту
 • кореквізит: бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика управління міжнародними програмами і проектами. Середовище міжнародного проектного менеджменту. Обґрунтування доцільності реалізації міжнародних програм і проектів та оцінювання економічної ефективності. Організаційні системи та організаційні структури управління міжнародними проектами. Процеси управління міжнародними програмами та проектами. Управління інтеграцією в міжнародних програмах та проектах. Управління змістом міжнародних програм та проектів. Управління часом у міжнародних програмах та проектах. Управління вартістю міжнародного проекту. Управління якістю у міжнародних інноваційно-інвестиційних програмах проектах. Управління ресурсами у міжнародних програмах та проектах. Управління інформаційним зв’язком у міжнародних програмах і проектах. Управління ризиком у міжнародних програмах і проектах. Управління закупівлями у міжнародних програмах та проектах.
Рекомендована література: 
 1. Кузьмін О.Є. Теоретичні та практичні засади менеджменту: [навч. посібник] / О.Є.Кузьмін, О.Г Мельник. — Львів: 2002. — 228 с.
 2. Батенко Л.П. Управління проектами: [навч.посібник] / Л.П.Батенко, O.A.Загородніх, B.B.Ліщинська. — К.: КНЕУ. 2003. — 231 с.
 3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. — К.: Ника-Центр, 2001. — 260 с.
 4. Мельник О.Г. Система діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2010. — 344 с.
 5. Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. з англ. / Під ред С.Д. Бушуєва, — 2-е вид., перероб. — К. Видавничий дім «Деловая Украина», 2000. — 198 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): виконання індивідуального завдання, опитування
 • підсумковий контроль для студентів денної форми навчання (80%): тестування (40%), усна відповідь (20%), контрольна робота (20%)
 • підсумковий контроль для студентів заочної форми навчання (80%): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Менеджмент зовнішньоекономічної дяльності