Управління інформаційною безпекою

Код модуля: 
ЗІ_6094_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Наконечний Юрій Маркіянович
Результати навчання: 
  • знати організацію процесу захисту інформаційних ресурсів та баз даних інформаційно-комунікаційних систем; моделі порушників; місце й роль служби захисту інформації в системі захисту інформації;
  • уміти підбирати, розміщувати і навчати співробітників служби захисту інформації; організовувати працю співробітників служби з використанням принципів, методів і технологій керування службою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Методи та засоби захисту інформації
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Організація процесу захисту інформаційних ресурсів та баз даних інформаційно-комунікаційних систем у відповідності до державних (міжнародних) вимог та стандартів, а також у відповідності до нормативно-правових документів, внутрішніх стандартів та визначеної політики безпеки організації; організація процесу визначення моделей порушників, ризиків або прогнозування загроз конфіденційності, цілісності, доступності інформаційних ресурсів та рівня їх небезпеки; розробка політики безпеки, моделей загроз та критеріїв захисту інформаційних ресурсів, місце й роль служби захисту інформації в системі захисту інформації; завдання й функції служби; структура й штати служби; організаційні основи й принципи діяльності служби; підбор, розміщення й навчання співробітників служби; організація праці співробітників служби; принципи, методи й технологія керування службою.
Рекомендована література: 
  1. Копан О.В. Доктрина внутрішньодержавної безпеки / Науково-практичний збірник. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених // Міліція України. — 2001. — № 8. — с. 19–22.
  2. Копан О.В. Концептуальні проблеми правового забезпечення управління у сфері державної безпеки // Збірник матеріалів методичного семінару. — К.: АСБУ, 1997. — с. 50–53.
  3. А.А.Торокин. Инженерно-техническая защита информации. — М.: Гелиос, 2005. — 960 с.
  4. В.М. Богуш, О.К. Юдін (2005 р.) Інформаційна безпека держави. — Київ: Наукова думка, 2005. — 600 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): виступ на семінарах
  • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): реферат, усне опитування.
Мова навчання: 
українська