Управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності

Код модуля: 
ЗМД_8018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
 • к.е.н., асист. Адамів М.Є.;
 • практичні заняття проводить к.е.н., асист. Адамів М.Є.
Результати навчання: 
вирішувати конкретні завдання у сфері управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності, зокрема щодо:
 • планування витрат в зовнішньоекономічній діяльності;
 • організування витрат в зовнішньоекономічній діяльності;
 • контролювання, діагностування та регулювання витрат в зовнішньоекономічній діяльності;
 • формування системи інформаційного забезпечення управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності;
уміти системно мислити у процесі управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності, а також застосовувати різноманітний інструментарій та технології управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності при розгляді конкретних ситуацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності
кореквізит:
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Зміст навчального модуля: 
Сутність управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності. Підходи до визначення сутності витрат в зовнішньоекономічній діяльності. Типологія витрат в зовнішньоекономічній діяльності. Планування витрат в зовнішньоекономічній діяльності. Організування витрат в зовнішньоекономічній діяльності. Контролювання та діагностування витрат в зовнішньоекономічній діяльності. Регулювання витрат в зовнішньоекономічній діяльності. Інформаційне забезпечення управління витратами в зовнішньоекономічній діяльності. Нормативно-правові засади регулювання витрат в зовнішньоекономічній діяльності.
Рекомендована література: 
 1. Управлінський облік : підручник / Г.О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик [та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 279 с.
 2. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / О.В. Манойленко ... [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». — Київ : Центр учбової літератури, 2014. — 367 с.
 3. Витрати в експортній діяльності підприємств: монографія / Кузьмін О.Є., Чернобай Л.І., Мельник О.Г., Вацик Н.О. — Львів: «Растр-7», 2012. — 278 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): самостійні роботи, усне опитування
 • контрольна робота (20%)
 • підсумковий контроль (60%, залік): тестування (40%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська