Управління вартістю підприємства

Код модуля: 
ЕПІ_8008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 42 (лекції — 28, практичні заняття — 14), самостійна робота — 48.
Лектори: 
доц. Ємельянов Олександр Юрійович
Результати навчання: 
 • оволодіти теоретичними засадами і принципами оцінювання вартості підприємства, засвоїти методики різних підходів до такої оцінки;
 • закріпити теоретичні положення, розв’язувати конкретні задачі, пов’язані з розробленням заходів щодо збільшення величини вартості підприємства;
 • оволодіти навичками щодо оцінки вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, визначенням вартості окремих складових його активів та обґрунтування напрямів та шляхів зростання вартості підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • проектний аналіз,
 • економіка проектів,
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Вартість підприємства як об’єкт оцінювання та управління. Методи оцінювання вартості підприємства. Управління ліквідністю та фінансовою стійкістю підприємства. Управління прибутком підприємства. Дивідендна політика підприємства та її вплив на його вартість. Управління структурою капіталу підприємства. Управління ризиком діяльності підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». — К.: ВВР, липень 2001.
 2. Баронин Б.Н. и др. Мир оценки и страхования недвижимости / Под ред. Внуковой Н.Н. — Харьков.: «Форт», 1996.
 3. Давимука С.А. Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні. — Львів, 1998. — 399 с.
 4. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия «оценочная деятельность». Учебное и практическое пособие. — М.: Дело, 1998. — 384 с.
 5. Круш П.В.,Поліщук С.В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 264 с.
 6. Гохберг І.І.. Щербань С.І. Оцінка установок, машин та обладнання: Навч. Посібник. — Львів: ЗУКЦ, 2007. — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%),
 • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська