Управління та адміністрування розвитку ІТ-підприємств

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 40 (лекції — 32, практичні — 8)
Лектори: 
к.е.н., доц. Гнилянська Л.Й.
Результати навчання: 
 • знати: сутність основних понять щодо розвитку ІТ-підприємств, принципи та методи раціональної організації, вивчити адміністративну систему підприємства, адміністративний менеджмент як різновид функціонального менеджменту, моделі та інструментарій обґрунтування рішень в адміністративному менеджменті;
 • вміти: використовувати отримані знання для аналізу розвитку ІТ-підприємств, організовувати процес управління розвитком ІТ-підприємства, комплексно оцінювати вплив середовища на функціонування організації, вміти формувати напрями підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів ІТ-підприємства для забезпечення розвитку, моделювати розвиток ІТ-підприємств, визначати рівень розвитку ІТ-підприємств, планувати і контролювати реалізації адміністративної функції організації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: —
 • кореквізит: Міжнародний менеджмент та адміністрування бізнес-структур
Зміст навчального модуля: 
Сутність та зміст поняття розвитку ІТ-підприємства. Адміністративна система організації: структурно-процесна характеристика. Адміністративний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в адміністративному менеджменті. Планування і контроль реалізації адміністративної функції організації. Забезпечення усталеного функціонування адміністративної системи. Управління якістю та продуктивністю адміністративної діяльності. Ключові аспекти перетворень та розвитку адміністративної системи. Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні створенням і розвитком адміністративної системи. Сучасні концепції та перспективи розвитку адміністративного менеджменту ІТ-підприємств.
Рекомендована література: 
 1. Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління: [Навч. посіб.] / Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. — К.: Міленіум, 2013. — 256 с.
 2. Державне управління: [Навч. посіб.] / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. — К.: Знання-Прес, 2012. — 343 с.
 3. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: [Навч. посіб.] / Н.Р. Нижник., С.Д. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін.; За заг. ред. проф. Н.Р. Нижник. — К.: Вид-во УАДУ, 2012. — 164 с.
 4. Державне управління: словник-довідник / [уклад. Бакуменко В.Д. та ін.; за заг. ред. Князева В.М., Бакуменка В.Д.]. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — 228 с.
 5. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [за заг. ред. В.Б. Авер’янова]. — К.: Факт, 2013. — 384.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%): тестування (60%), усна відповідь (10%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Бізнес-адміністрування ІТ-підприємств