Управління ризиками ІТ-проектів

Код модуля: 
ІСМ_8032_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні заняття — 32)
Лектори: 
ст. викладач Рішняк Ігор Васильович
Результати навчання: 
 • оволодіти загальними теоретичними основами аналізу, моделювання та управління проектними ризиками;
 • знати методи якісного та кількісного оцінювання проектних ризиків, методи моделювання та керування ризиками;
 • вміти здійснити обстеження реальної системи, провести якісний та кількісний аналіз проектних ризиків;
 • вміти провести моделювання ризиків, реалізувати основні етапи циклу життя системи керування ризиками.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • системний аналіз,
 • теорія прийняття рішень
Кореквізити:
 • планування проектних дій,
 • прийняття проектних рішень,
 • управління вимогами в ІТ-проектах,
 • програмні засоби управління ІТ-проектами
Зміст навчального модуля: 
стадії життєвого циклу ІТ-проектів, категорії ризиків ІТ-проектів та джерела їх виникнення, планування управління ризиками, ідентифікація та аналіз проектних ризиків, якісні та кількісні методи оцінювання ризиків, контроль та реагування на ризики, технології управління ризиками ІТ-проектів.
Рекомендована література: 
 1. Волков И.М. Грачова М.В. Проектный анализ. Учебник. — М.: ЮНИТИ, 1998.
 2. Грачова М.В. Аналіз проектних ризиків. Пос. Сел. — М.: Финастатинформ, 1999.
 3. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. — Львів: «Новий світ — 2000», 2003.
 4. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. Книга 1. Стандарти,моделі та методи управління проектами. Підручник — Львів: «Новий світ — 2000», 2011.
 5. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навчальний посібник. — К.: МАУП, 2002. — 200 с.
 6. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. — М.: Логос, 2000.
 7. Липаев В.В. Анализ и сокращение рисков проектов программных средств. Jet Info № 1(140)/2005
 8. Фридмен М., Сэвидж Л. Дж. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающих риск //Вехи экономической мысли: В 3-х т. / Сост. и ред. В.М.Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 1999.
 9. Управление проектами. Справочник для профессионалов. Под ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро, 2001.
 10. Эрроу К.Дж. Коллективный выбор и индивидуальные ценности — М., ГУ ВШЭ, 2004, — 204 c.
 11. pmbok-2004
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): лабораторні роботи, доповіді
 • Підсумковий контроль (50%) екзаменаційний контроль (тестування)
Мова навчання: 
українська