Управління проектами

Код модуля: 
ЕПІ_8005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 56 (лекції — 28, практичні заняття — 28), самостійна робота — 64.
Лектори: 
ст. викл. Тимчишин ірина Євгенівна
Результати навчання: 
 • оволодіти ідеологією проектного управління; освоїти основні прийоми та методи управління реалізацією проектів;
 • навчитися: управляти проектами на всіх стадіях їх життєвого циклу; формувати концепцію проекту; ідентифікувати зміст внутрішнього та зовнішнього середовища проекту; розробляти ТЕО; структуризувати проект; формувати плани реалізації проекту; конструювати структури управління проектами; здійснювати моніторинг та управляти змінами; управляти часом, бюджетом, якістю, ризиками, проектною командою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • проектний аналіз,
 • інвестування;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Мета і завдання курсу. Проект як об’єкт управління. Середовище проекту. Життєвий цикл проекту. Завдання управління проектом на кожній з фаз його життєвого циклу. Системна інтеграція у проектах. Концепція проектного управління. Методологія управління проектами. Стандарти управління проектами. Основні прийоми та інструменти проектного управління. Функції управління проектами. Управління змістом. Управління якістю. Управління часом. Управління ризиками. Управління бюджетом. Управління проектною командою. Учасники проекту та їх економічні інтереси. Організаційні, економічні, правові механізми взаємодії учасників проекту. Структури управління проектами. Планування проекту. Оптимізація планів. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення проектів. Торги, тендери, контракти. Моніторинг проекту. Контроль за реалізацією проекту. Оперативне управління та ефективність змін проекту. Управління ефективністю проектів. Інструменти управління ефективністю. Завдання управління ефективністю на кожній із фаз життєвого циклу проекту.
Рекомендована література: 
 1. Анализ зкономической зффективности капиталовложений. Брошвич М. — М.: 3ффект, 1995.
 2. ОсновьІ инвестирования. Гитман. — М.: Статистика, 1996.
 3. Организация финансирования инвестиционньх проектов. — М.: Зкономика, 1997.
 4. Управление инвестициями. Под. Ред. Шеремета. — М.: Вьісшая школа, 1998.
 5. Проектний аналіз. Відповід. Редактор Москві С.О. — Київ: «Лібра», 1998.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття,самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%),
 • підсумковий контроль (70%)
Мова навчання: 
українська