Управління потоками та сигналізація в ТК-мережах

Код модуля: 
ТК
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150, кредитів ЄКТС — 5; аудиторних годин — 64 (лекцій — 32, практичних — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Стрихалюк Богдан Михайлович
Результати навчання: 
знати:
 • принципи побудови і функціонування систем сигналізації;
 • принципи технічного обслуговування обладнання систем сигналізації телефонних мережах;
 • методи розрахунку об’єму обладнання і якості обслуговування в мережах сигналізації.
 • формалізований опис процесів обслуговування повідомлень в телекомунікаційних системах і мережах сигналізації; методи розрахунку пропускної здатності систем сигналізації;
 • точні і наближені методи розрахунку пропускної здатності телекомунікаційних мереж сигналізації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи комутації,
 • Технічна електроніка,
 • Теорія електрозв’язку
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Сигналізація. Поняття та види сигналізації. Класифікація систем сигналізації. Категорії сигналів в способах сигналізації. Методи передачі адресної інформації Переваги загальноканальної сигналізації. Централізовані і децентралізовані системи сигналізації, Підсистеми SS7, Режими сигналізації. Міжнародні і національні мережі сигналізації. Міжнародна нумерація пунктів сигналізації. Функції керування мережею сигналізації. Маршрутизація в SS7 при відсутності відмов. Маршрутизація в умовах відмов, Керування сигнальним трафіком. Перевантаження мережі сигналізації.
Рекомендована література: 
 1. А. В. Росляков. Общеканальная система сигнализации № 7. ЭКО—ТРЕНДЗ, — Москва, 2005.
 2. М. Шварц. Сети ЭВМ. Анализ и проектирование. Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1981.
 3. А. А. Грешилов. Анализ и синтез стохастических систем связи. Параметрические модели и конфлюентный анализ. — М.: Высшая школа, 1993.
 4. Б. Я. Советов, С. Я. Яковлев. Построение сетей интегрального обслуживания. — Л.: Машиностроение, 1990.
 5. М. Н. Арипов, Г. П. Захаров, С. Т. Малиновский, Г. Г. Яновский. Проектирование и техническая эксплуатация сетей передачи дискретных сообщений. — М.: Радио и связь, 1988.
 6. Л. Клейнрок. Вычислительные системы с очередями. — М.: Мир, 1979.
 7. Д. Бертсекас, Р. Голлагер. Сети передачи данных. Пер. с англ. — М.: Мир, 1980.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 30% — письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольні роботи та домашні завдання (10%)
 • Підсумковий контроль 70% — іспит (письмові тести та усне опитування)
Мова навчання: 
українська