Управління потенціалом підприємства

Код модуля: 
ЕПІ_8004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 42 (лекції — 14, практичні заняття — 28), самостійна робота — 78.
Лектори: 
доц. Довбенко Вячеслав Іванович
Результати навчання: 
 • знати: завдання, функції та методи управління потенціалом підприємства у конкретних ситуаціях залежно від конкурентних позицій підприємства, перспектив його розвитку, кон’юнктури та стану відповідного сегменту ринку.
 • вміти: орієнтуватись у завданнях управління потенціалом підприємства за динамічних змін умов його діяльності; здійснювати оцінку потенціалу підприємства; визначати величину потенціалу підприємства, рівень його використання та можливі резерви нарощування; обґрунтовувати вибір шляхів розвитку підприємства, здійснювати постановку конкретних завдань та розробку заходів щодо досягнення поставлених цілей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • планування діяльності підприємств,
 • організація виробництва,
 • стратегія підприємства;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні завдання управління потенціалом підприємства в сучасній економіці. Управління ринковим потенціалом підприємства. Управління стратегічним потенціалом. Управління потенціалом трудових ресурсів. Управління потенціалом інтелектуального капіталу. Управління процесами планування розвитку підприємства. Управління інноваційним та інвестиційним розвитком підприємства. Управління виробничо-господарським потенціалом. Управління процесом інформаційного забезпечення розвитку підприємства. Управління процесами формування та використання потенціалу підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Бланк И.А. Управление формированием капитала. — К.: Ника-Центр, 2000.
 2. Герасимчук М., Борисенко 3., Задорожна О. та інші. Структурно-інвестиційна політика. — К.: Інститут еко¬номіки НАН України, 1996. — 139 с.
 3. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. — СПб: Изд-во «Питер», 1999. — 560 с.
 4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навч. посіб. 2-е вид. перероб. і доп. — Суми: «Університетська книга», 2005. — 324 с.
 5. Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование: конспект лекций. — К.: МАУП, 2002. — 264 с.
 6. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник /Под ред. проф. Л.Г.Мельника и проф. Л.Хенса. — 2-е изд., стер. — Сумы, «Університетська книга», 2008. — 1120 с.
 7. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций.: Пер. с англ. — М.: «Дело ЛТД», 1994. — 120 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%),
 • підсумковий контроль (70%).
Мова навчання: 
українська