Управління міжнародною туристичною діяльністю

Код модуля: 
ЗМД_8028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 64 ( лекції — 32, лабор. — 64)
Лектори: 
к.е.н., доц. Передало Х.С.
Результати навчання: 
знати:
 • основні види міжнародної туристичної діяльності;
 • правові аспекти міжнародної туристичної діяльності;
 • міжнародне співробітництво в сфері туризму;
 • методи аналізування чинників, які впливають на процес управління міжнародною туристичною діяльністю;
 • види організаційних структур управління міжнародною туристичною діяльністю;
 • особливості управління трудовими ресурсами в сфері міжнародної туристичної діяльності;
 • методи контролю за реалізацією туристичних послуг тощо.
вміти:
 • визначати необхідні управлінські дії для виконання поставлених цілей та реалізації міжнародної туристичної діяльності, планувати міжнародні послуги в розрізі соціально-психологічних чинників в міжнародному туризмі та аналізування зовнішнього та внутрішнього середовища;
 • формувати бізнес-моделі міжнародних туристичних послуг;
 • організовувати ефективну роботу працівників в сфері управління міжнародною туристичною діяльністю;
 • використовувати результативні методи оптимізації управлінських рішень при здійсненні міжнародної туристичної діяльності;
 • оцінювати результативність роботи працівників, задіяних до управління міжнародною туристичною діяльністю;
 • вести переговори з метою надання міжнародних туристичних послуг;
 • оптимізувати ризики в сфері міжнародної туристичної діяльності;
 • вести переговори з метою надання міжнародних туристичних послуг тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • менеджмент,
 • управління персоналом
кореквізит:
 • міжнародні програми та проекти
Зміст навчального модуля: 
Туризм: сутність та історія розвитку. Економічна сутність туристичного продукту. Міжнародна туристична діяльність. Організаційно-правові аспекти формування туристичної діяльності. Планування міжнародної туристичної діяльності. Бізнес-моделювання туристичних продуктів. Особливості ціноутворення у міжнародній туристичній діяльності. Собівартість туристичного продукту. Кадрове управління туристичного підприємства. Ведення діловий переговорів при укладанні договорів щодо міжнародної туристичної співпраці. Управління ризиками в міжнародній туристичній діяльності. Управління якістю міжнародних туристичних продуктів. Економічна ефективність міжнародної туристичної діяльності.
Рекомендована література: 
 1. лександрова А.Ю. Международный туризм [учебник] / А.Ю. Александрова. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 470 с.
 2. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма [учебное пособие] / Г.А. Яковлев — [2е издание] — М.: Издательство РДЛ, 2004. — 376 с.
 3. Управління персоналом: [навч.-метод посібник] / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Б.Б. Комарницька; за заг. ред. О.Є. Кузьміна — Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2011. — 240 с.
 4. Остервальдер А. Построение бізнес-моделей / А. Остервальдер, Ив Пинье — К: Companion Group, 2013. — 288 с.
 5. Ватанабе Кен Учимся решать проблемы: простая книга для умных людей / Кен Ватанабе; Пер. с анг. — К: Companion Group, 2013. — 144 с.
 6. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємств: [підручник] / Н. Є. Кудла. — К.: Знання, 2012. — 343 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи
Методи і критерії оцінювання: 
 • лабораторні заняття (30%)
 • контрольна робота (20%)
 • контрольний захід (50%, залік): тестування (30%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Управління міжнародною туристичною діяльністю