Управління якістю

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ECTS — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
доц. Балик У.О., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
 • знати: сутність основних теоретичних положень сучасної концепції менеджменту якості; призначення та механізм застосування класичних та сучасних методів і інструментів управління якістю в поточній діяльності підприємств; послідовність етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості, базуючись на процесному підході, і забезпечення її ефективного функціонування на основі концепції постійного покращання; порядок застосування міжнародних стандартів в процесі створення та сертифікації системи менеджменту якості на підприємстві та проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту системи управління якістю.
 • вміти: інтегрувати стратегію управління якістю в загальну систему стратегічного управління підприємства; здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості і продуктивності; застосовувати статистичні методи управління якістю в операційній діяльності в процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій; будувати процесну модель підприємства і описувати бізнес-процеси, що відбуваються в організації; розробляти документацію системи менеджменту якості організації у відповідності з вимогами стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • логістика,
 • виробничий менеджмент,
 • операційний менеджмент
кореквізити:
 • захист магістерської кваліфікаційної роботи
Зміст навчального модуля: 
Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція. Еволюція підходів до управління якістю. Функції управління якістю. Методи та інструменти управління якістю. Економіка якості. Концепція TQM — як ефективний спосіб управління бізнесом. Премії з якості. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP. Побудова системи менеджменту якості у відповідності з вимогами стандартів ISO серії 9000. Порядок та процедура сертифікації систем менеджменту якості. Правове забезпечення процесів управління якістю.
Рекомендована література: 
 1. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н.М.Горбунов, А.И.Гуров, Ю.В.Зорин. Под ред.О.П.Глудкина. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 600 с.
 2. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях /Гос.ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. — М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. — 432 с.
 3. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие. — М.: Изд-во «Дело и сервис», 2002. — 160 с.
 4. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник. — М.: Экономика, 1998 (2000 — 2-е видання). — 639 с.
 5. Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 196 с.
 6. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метрологии: Учебное пособие. — Ростов н/Д.: МарТ, 2000. — 256 с.
 7. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 212 с.
 8. Бичківський Роман Управління якістю: Навч.посібник. — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 2000. — 329 с.
 9. Варакута С.А. Управление качеством продукции: Учебное пособие. — М.: ИНФРА — М, 2001. — 207 с.
 10. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учебное пособие. — М.: Консалтбанкир, 2000. — 624 с.
 11. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х. Организация: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. — 8-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 662 с.
 12. Деминг Э. Выход из кризиса. — Тверь: Альба, 1994. — 497 с.
 13. Исикава К. Японские методы управления качеством. Пер. с англ. — М.: Экономика, 1988. — 215 с.
 14. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: прогресс,1990 — 736 с.
 15. Кравченко В.Ф., Кравченко Е.Ф., Забелин П.В. Организационный инжиниринг. Учебное пособие. — М.: «Изд-во Приор», 1999. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): розв’язування задач, усне опитування
 • підсумковий контроль (70%): модульний та семестровий контроль
Мова навчання: 
українська