Управління фінансовою санацією підприємств

Код модуля: 
ФІН_8014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 год. (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 28 (лекції — 14 , лабораторні — 14)
Лектори: 
к.е.н., доц. Бондарчук М. К.
Результати навчання: 
 • знати: Закони України стосовно санації підприємств, нормативні акти, що регулюють процес фінансової санації та банкрутства підприємств.
 • уміти: Використовувати санаційні заходи фінансового, соціального, виробничо-технічного, організаційного характеру на підприємствах та у банківських установах; визначати методи проведення контролінгу для санації підприємств; правильно вибирати форми, правила та умови фінансування санації підприємств, використовувати економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий менеджмент
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Сутність фінансової санації підприємств та порядок її проведення. Контролінг та його роль у фінансовій санації підприємства. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств. Фінансові джерела санації підприємства. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств. Принципи фінансової санації комерційних банків.
Рекомендована література: 
 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року, № 436-IV
 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року, N 2755-VI
 3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків» від 24 липня 2009 року, № 1617-VI.
 4. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14травня 1992 року, N 2344-XII.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств» // Зібрання постанов Уряду України. 1994. — № 5.
 6. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 412 с.
 7. Колісник М.К. та ін. Управління фінансовою санацією підприємств: Навчально-методичний посібник — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002
 8. Колісник М.К. та ін. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник — Київ: Фірма «Кондор», 2007.
 9. Колісник М.К. Антикризове управління виробничо-господарськими структурами. Монографія: — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30 балів)
 • підсумковий контроль (70 балів)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу