Управління економічною безпекою підприємства

Код модуля: 
ЕПІ_8015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні заняття — 14), самостійна робота — 32.
Лектори: 
доц. Селюченко Надія Євстахівна
Результати навчання: 
знати:
 • суть, мету, завдання управління економічною безпекою підприємства;
 • загрози економічній безпеці підприємництва;
 • складові економічної безпеки підприємства;
 • методи діагностики економічної безпеки підприємства;
 • підходи до організації, побудови та функціонування системи економічної безпеки підприємства;
 • технологічні та функціональні дії щодо захисту від загроз економічній безпеці;
 • види та форми здійснення державного контролю над економічною злочинністю;
 • показники оцінки економічної ефективності функціонування системи економічної безпеки підприємства.
вміти:
 • організовувати систему економічної безпеки підприємства;
 • виявляти загрози та діагностувати економічну безпеку підприємства; реалізувати заходи щодо усунення чи пом’якшення загроз економічній безпеці підприємства;
 • проводити попереджувальну роботу з персоналом підприємства щодо забезпечення комерційної таємниці;
 • протидіяти проявам економічної розвідки з боку конкурентів;
 • виявляти економічні злочини;
 • оцінювати ефективність системи економічної безпеки підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • планування діяльності підприємств,
 • інформаційні системи,
 • економіка проектів;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи економічної безпеки підприємства. Діагностика економічної безпеки підприємства. Економічні злочини. Комерційна таємниця та її захист. Економічна розвідка (економічне шпигунство). Система економічної безпеки підприємства. Служба економічної безпеки підприємства. Механізми управління економічною безпекою підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 784 с.
 2. Зубок М.І., Зубок Р.М. Безпека підприємницької діяльності: Нормативно — правові документи комерційного підприємства, банку. — К.: Істина, 2004. — 144 с.
 3. Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посібник / Т.М.Іванюта, А.О.Заїчковський. — К.: ЦУЛ, 2009. — 256 с.
 4. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. — К.: Атака, 2005. — 432 с.
 5. Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизмы обеспечения. — К.: Либра, 2003.
 6. Тумар М.Б. Основи економічної безпеки підприємства: Навч. посіб. — К.: «Хай-Тек Прес», 2008. — 232 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття,самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%),
 • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Економічний розвиток підприємства