Управління ефективністю розвитку підприємства (Курсовий проект)

Код модуля: 
ЕПІ_8016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3): самостійна робота — 90.
Лектори: 
доц. Довбенко Вячеслав Іванович
Результати навчання: 
знати:
  • методи управління потенціалом підприємства у конкретних ситуаціях залежно від конкурентних позицій підприємства, перспектив його розвитку, кон’юнктури та стану відповідного сегменту ринку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • управління потенціалом підприємства;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Управління ринковим потенціалом підприємства. Управління стратегічним потенціалом. Управління потенціалом трудових ресурсів. Управління потенціалом інтелектуального капіталу. Управління процесами планування розвитку підприємства. Управління інноваційним та інвестиційним розвитком підприємства. Управління виробничо-господарським потенціалом. Управління процесом інформаційного забезпечення розвитку підприємства.
Рекомендована література: 
  1. Герасимчук М., Борисенко 3., Задорожна О. та інші. Структурно-інвестиційна політика. — К.: Інститут економіки НАН України, 1996. — 139 с
  2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. — СПб: Изд-во «Питер», 1999. — 560 с.
  3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навч. посіб. 2-е вид. перероб. і доп. — Суми: «Університетська книга», 2005. — 324 с.
  4. Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование: конспект лекций. — К.: МАУП, 2002. — 264 с.
  5. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник /Под ред. проф. Л.Г.Мельника и проф. Л.Хенса. — 2-е изд., стер. — Сумы, «Університетська книга», 2008. — 1120 с.
  6. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций.: Пер. с англ. — М.: «Дело ЛТД», 1994. — 120 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • підсумковий контроль (100%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Економічний розвиток підприємства