Управління державним боргом

Код модуля: 
ФІН_8009_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 год. (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 56 (лекції — 28, практичні — 28)
Лектори: 
 • кандидат економічних наук, доцент Вівчар О.Й.,
 • практичні заняття проводить асистент Кащишин В.М.
Результати навчання: 
 • знати: суть, мету і завдання боргової політики, інструментарій запозичення державою коштів на внутрішньому ринку, суб’єкти ринку державних цінних паперів та їх функції, вартість державних цінних паперів та доходність інвестування, фінансові інструменти і фінансова інформація на міжнародному ринку, особливості механізму надання державних гарантій, облік державного боргу та операцій з його обслуговування, механізми врегулювання боргової кризи, методи реструктуризації державного боргу та використання в Україні, роль МВФ у врегулюванні проблем державної заборгованості.
 • уміти: оволодіти основними поняттями, пов’язаними з державним боргом, аналізувати вплив боргу на економіку, розв’язувати типові задачі й виконувати практичні завдання, пов’язанні з питаннями управління державним боргом, мати уяву про реальну ситуацію в галузі управління державним боргом в різних країнах і особливу специфіку країн з перехідною економікою.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • фінанси,
 • ринок фінансових послуг
кореквізит:
 • організація фінансового ринку
Зміст навчального модуля: 
Сутність,класифікація та система управління державним боргом. Організація державних запозичень на внутрішньому ринку. Зовнішні державні запозичення України. Механізм управління та обслуговування державного боргу України. Зарубіжний досвід управління державним боргом. Підвищення ефективності використання державних запозичень.
Рекомендована література: 
 1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : Монографія. — К: КНТЕУ, 2004. — 759 с.
 2. Башко В.Й. Державні запозичення в Україні% оцінка потреб і пропозиції щодо структури// Економіка і прогнозування. 2007. — № 2. — с.75-87.
 3. Молдован О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ Монографія. — Київ, 2011. — 375 с.
 4. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч.посібник. — К: КНЕУ, 2003. — 408 с.
 5. Державні фінанси: Управління державним боргом: Інтегрований навчально-атестаційний комплекс. В 5-ти т. Т.2/ Н.М. Ушакова, Г.В. Кучер, В.Т. Александров, С.М. Недбаэва; За заг. Ред. А.А. Мазаракі — К: АВТ, 2004. — 368 с.
 6. Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора: Навч.посібник. — К: Професіонал, 2007. — 592 с.
 7. Кучер Г. Управління державним боргом: Підручник/ Г.В. Кучер — К: КНТЕУ, 2008. — 460 с.
 8. Управління державним богром: Навч.посібник- Прутська О.О., Сьомченков О.А., Гарбар Ж.В., Губанова Л.І., Руденко В.В./ за заг.ред. Прутської О.О. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 367 с.
 9. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник.- 2-ге вид., стереотип. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.
 10. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник, 2-ге вид.. стер. — К: Знання, 2008. — 535 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 балів)
 • контрольна робота (10балів)
 • контрольний захід (70 балів)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Управління державними фінансами