Ультразвукові методи діагностики та терапії

Код модуля: 
ЕЗІКТ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЕСТS — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні заняття — 32).
Лектори: 
д.т.н., проф. Сторчун Євген Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • біофізичні основи створення та застосування технічних засобів методів ультразвукової медичної діагностики та терапії, а також оцінювати вплив технічних засобів на об’єкт дослідження,
вміти оцінювати:
 • технічний рівень засобів ультразвукової медичної діагностики та терапії,
 • стан виробів за метрологічними характеристиками,
 • показники електробезпеки медичних виробів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • з анатомії та фізіології людини: будова та функціональні системи організму людини;
 • з математики: диференціальне та інтегральне числення;
 • з фізики: акустика.
Кореквізит:
 • основи схемотехніки радіоелектронних виробів.
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про ультразвукову ехоскопію. Ультразвукові хвилі. Акустичні властивості біологічного середовища. Фізичні основи формування ехо-зображень. Класифікація та режими роботи ультразвукових сканерів. Електроакустичні перетворювачі. Методи сканування. Ультразвукові сканери зі спектральним допплером. Кольорове картуванням допплерівських зображень. Відображення, реєстрація, архівування, обробка та передача ультразвукової інформації. Безпека ультразвукових діагностичних обстежень. Перспективи розвитку ультразвукових діагностичних обстежень.
Рекомендована література: 
 1. Осипов Л.В. Ультразвуковые диагностические приборы. — М.: Видар. 1999.
 2. Абакумов В.Г. і ін. Біомедичні сигнали\ Навчальний посібник. — К.: Нора-Прінт. 2001.
 3. Гусев В.Г. Получение информации о параметрах и характеристиках организма и физические методы воздействия на него. — М.: Машиностроение. 2004.
 4. ненко О.П. Електронна аппаратура лікувально — діагностичних технологій/ Навчальний посібник. — Донецьк: ІПШІ Наука і освіта. 2011.
 5. Медицинские приборы. Разработка и применение/под ред. Дж.Г.Вебстера. — К.: Медторг. 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль: письмові звіти з розрахунково-графічних робіт, усне опитування
 • підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська