Українська мова (за професійним спрямуванням)

Код модуля: 
УМ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 32 (практичні заняття).
Лектори: 
Викладачі кафедри української мови
Результати навчання: 
 • засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення;
 • оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування
 • опанувати основи ведення ділової документації українською мовою;
 • використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів;
 • володіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами української літературної мови;
 • правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси;
 • оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усього та писемного мовлення; форми мовленнєвого етикету; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.
Рекомендована література: 
 1. Антисуржик. За ред. О. Сербенської. — Львів, 1994.
 2. Ділова українська мова: Навчальний посібник /За ред. проф. О. Д. Горбула. — К., 2000.
 3. Культура ділового мовлення: Методичний посібник для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) і самостійної роботи студентів/ Укладачі: Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. — Навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009.
 4. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. — Харків, 2004.
 5. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. — К., 2005.
 6. Середницька А. Я., Куньч З. Й. Ділова українська мова: Навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007.
 7. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. — К., 2004.
 8. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. — К., 2000. — 140 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): написання ділових паперів, усне опитування;
 • підсумковий контроль (60%, іспит).
Мова навчання: 
українська