Українська мова (за професійним спрямуванням)

Код модуля: 
УМ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 32(практичні заняття).
Лектори: 
канд. філол. наук, доцент Куньч Зоряна Йосипівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення;
 • оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування;
 • опанувати основи ведення ділової документації українською мовою;
 • використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів;
 • володіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами української літературної мови;
 • правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси;
 • оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови. Офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування. Культура усього та писемного мовлення. Форми мовленнєвого етикету. Основи ділового мовлення та ведення службової документації. Ділові папери. Наукові принципи орфографії та пунктуації. Стилістичне редагування тексту професійного спрямування.
Рекомендована література: 
 1. Антисуржик. За ред. О. Сербенської. — Львів, 1994.
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик. — 3-тє вид., доповн. і випр. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — 268 с..
 3. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. — Харків, 2004.
 4. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. — К., 2005.
 5. Середницька А. Я., Куньч З. Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник. — К.: Знання, 2011. — 211 с.
 6. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. — К., 2004.
 7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник.— К., 2000. — 140 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 %): написання ділових паперів, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит).
Мова навчання: 
українська