Типи будинків та архітектурні конструкції, частина 2

Код модуля: 
ДОА_6059_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 год. (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 48 год.
Лектори: 
к. арх., доцент Бойко Христина Степанівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • володіти основною архітектурною термінологією;
 • знати хронологію розвитку, розуміти суть та розрізняти стилі і напрями в архітектурі;
 • розуміти як формується архітектурний простір, знати архітектурно-конструктивну структуру споруди та основні конструктивні елементи будівлі;
 • знати типи будівель і споруд; володіти основними відомостями про будівлі і споруди, знати їх класифікацію та основні вимоги до них.
 • розуміти просторово-конструктивну структуру різних типів будівель;
 • вміти читати архітектурно-будівельні креслення
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • історія мистецтва і архітектури,
 • основи формоутворення,
 • прикладна перспектива,
 • основи композиції
Зміст навчального модуля: 
Головним завданням п’ятого семестру є засвоєння основної архітектурної термінології модуля, ознайомлення із стильовими напрямами та тенденціями в архітектурі; функціональними, конструктивними та естетичними особливостями архітектури, розвитком та вдосконаленням сучасних архітектурно-будівельних конструкцій. У шостому семестрі пропонується поетапне опрацювання архітектурно-конструктивної структури споруди та основних конструктивних елементів будівлі. Теоретичне вивчення модуля закріплюється під час самостійної роботи над виконанням науково-дослідної роботи та графічних завдань.
Рекомендована література: 
 1. Архітектура: Короткий словник-довідник./ А.П.Мардер, Ю.М.Євреїнов, О.А. Пламеницька та ін.- Заг. ред. А.П. Мардера .- Київ: Будівельник, 1995 — 335 с.
 2. Т.М. Клименюк В.І. Проскуряков Х.І. Ковальчук: Ілюстрований словник архітектурних термінів. Частина перша. — Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005 .- 76 с.
 3. Уайт Э., Робертсон Б. Архитектура. Формы, конструкции, детали. Иллюстрированный справочник.— М.: АСТ, Астрель, 2005. −112 с.
 4. Нойферт Э. Строительное проектирование.— М.: Стройиздат, 1991.—392 с.
 5. Казбек-Казиев Э.А. Архитектурные конструкции. — М.: Высшая школа, 1989. —276 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • МК1:20%+30%=50%; МК2:20%+30%=50%
 • МК1+МК2=100%-іспит
Мова навчання: 
українська