Типологія житлових будівель і споруд

Код модуля: 
АП_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 75 (кредитів ЄКТС — 2,5), аудиторні години — 30 (лекції — 30)
Лектори: 
к. арх., доц. Іваночко Уляна Ізяславівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основи класифікації будівель та споруд, основні принципи проектування житлових будівель, базові нормативно-технічні дані
 • уміти використовувати і застосовувати набуті знання у курсовому проектуванні, орієнтуватися у загальних поняттях та правилах нормативно-технічної бази архітектурного проектування житлових будівель
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: основи та методи архітектурного проектування; історія архітектури; історія містобудування та архітектури; будівельна фізика;
 • кореквізити: типологія громадських будівель і споруд; архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття архітектурної типології. Загальна типологія і класифікація будівель та споруд. Типологічні основи проектування житлових будівель
Рекомендована література: 
 1. Змеул С.Г., Маханько Б.А. Архитектурная типология зданий и сооружений. — М.: Стройиздат, 1999.
 2. Архитектурное проектирование жилых зданий: Учеб. для вузов / М. В. Лисициан, В. Л. Пашковский, З. В. Петунина и др.; Под ред. М. В. Лисициана, Е. С. Пронина. — М.: Стройиздат, 1990.
 3. Король В.П. Архітектурне проектування житла : Навч. посібник. — К.: Фенікс, 2006.
 4. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення. — К.: Держкомбуд України, 2005.
 5. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. — К.: Держбуд України, 2002.
 6. ДБН В.1.1.7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. — К.: Держбуд України, 2003.
 7. ДК 018-2000. Державний класифікатор будівель та споруд. — К.: Держстандарт України, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): тестування, графічні завдання
 • Підсумковий контроль (60%, екзамен): підсумкове тестування, модульний контроль
Мова навчання: 
українська