Типологія громадських будівель і споруд

Код модуля: 
АП_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 30 (лекції — 30)
Лектори: 
к. арх., доц. Лінда Світлана Миколаївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи класифікації громадських будівель і споруд, основні принципи їх проектування, базові нормативно-технічні дані
  • уміти використовувати набуті знання у курсовому проектуванні, орієнтуватись у загальних поняттях та правилах нормативно-технічної бази архітектурного проектування громадських будівель і споруд
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: історія архітектури та містобудування, основи та методи архітектурного проектування
  • кореквізити: архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи типології як науки; історія, сучасний стан та перспективи розвитку основних типів громадських будівель і споруд; фактори, що впливають на формування типології; основи класифікації громадських будівель і споруд
Рекомендована література: 
  1. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. — М.: Стройиздат, 1985.
  2. Змеул С.Г., Маханько Б.А. Архитектурная типология зданий и сооружений. — М.: Стройиздат, 1999.
  3. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. — Львів.: НУ «Львівська політехніка», 2009
  4. Тосунова М.И., Гаврилова И.В., Полещук М.М. Архитектурное проектирование. — Москва: Высшая школа, 1968
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (60%): тестування
  • Підсумковий контроль (40%, екзамен): графічна контрольна робота
Мова навчання: 
українська