Турбіни теплових та атомних електростанцій

Код модуля: 
ТТЕС_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 228 ( кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 112 (лекції — 80, практ. — 32)
Лектори: 
старший викладач, к.т.н. Кравець Тарас Юрійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати теплові цикли парових турбін, теплові процеси в ступені та в багатоступеневих турбінах, типи турбін, режими роботи турбін та їх оптимізацію, регулювання турбін та елементів теплової схеми.
  • уміти застосовувати набуті знання на практиці та забезпечити належний режим роботи турбіни і елементів теплоенергетичної установки, визначити та забезпечити оптимальний режим роботи парової турбіни.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Технічна термодинаміка, Гідрогазодинаміка
  • кореквізити: Теплові та атомні електростанції та установки
Зміст навчального модуля: 
Сучасний стан і розвиток парових турбін. Турбіна як основний двигун сучасної ТЕС. Принцип дії турбіни. Класифікація парових турбін. Принципові і теплові схеми паротурбінних установок (ПТУ). Тепловий цикл ПТУ. Регенеративний підігрів живильної води. Проміжний перегрів пари на ТЕС. Основні рівняння руху стисливої рідини. Основні характеристики та параметри потоків в між лопаткових каналах. Перетворення енергії в турбінному ступені. Трикутники швидкостей. Зусилля, що діють на робочі лопатки. Потужність ступеня. Робота пари. Відносний лопатковий ККД ступеня, його залежність від відношення швидкостей. Додаткові втрати енергії. Процес розширення пари з урахуванням додаткових втрат. Внутрішній відносний ККД ступеня. Ступінь швидкості, теорія робочого процесу. Трикутники швидкостей, ККД. Змінний режим роботи турбінного ступеня. Розширення робочого тіла в косому зрізі решітки. Робочий процес багатоступеневих турбін. Коефіцієнт повернення теплоти. Внутрішні та зовнішні втрати в паровій турбіні. Осьові зусилля в паровій турбіні. Вплив вологи на роботу турбіни та її економічність. Переваги та недоліки багатоступеневих турбін. Ущільнення парових турбін. Способи паророзподілу. Задачі регулювання парових турбін. Принципові схеми регулюван-ня турбін. Статична характеристика та нерівномірність регулювання. Способи впливу на статичну характеристику. Синхронізатор його функції. Паралельна робота турбогенераторів, розподіл навантаження між ними. Турбіни для комбінованого виробітку тепла та електроенергії. Конденсаційні установки парових турбін. Парові турбіни атомних електростанцій. Газотурбінні установки.
Рекомендована література: 
  1. Паровые и газовые турбины. Под. ред. М.А. Костюка, В.В. Фролова, — М.: Электроатомиздат, 1985, 352с.
  2. Е.И. Бененсон, Л.С. Йоффе, Теплофикационные паровые турбины. — М.: Энергия, 1976.
  3. Режими роботи парових турбін. Мисак Й.С., Галянчук І.Р. Львів : Видавництво НУ «ЛП» 2008, 265с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%): письмові звіти з розрахункових робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (75%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська