Цивільний захист

Код модуля: 
БЖД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30 год. (кредитів ЕCTS — 1); аудиторні години — 16 (лекції — 8, практичні — 8)
Лектори: 
кандидат технічних наук, доцент Дацько О.С.
Результати навчання: 
  • знати: суть, мету та завдання цивільного захисту, методи і технології з прогнозування надзвичайних ситуацій (НС), побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
  • уміти: організувати систему захисту персоналу та населення при надзвичайній ситуації на підприємстві; обрати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розраховувати параметри уражальних чинників джерел НС, визначати склад сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози й виникнення НС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: немає
  • кореквізит: Охорона праці в галузі
Зміст навчального модуля: 
Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.
Рекомендована література: 
  1. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Дацько О.С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В.В., Мохняк С.М., Петрук М.П., Романів А.С., Скіра В.В. Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011, — с.208.
  2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / — Львів, 2010. — 384 с.
  3. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 158 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %): індивідуальне завдання, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%, залік): розрахункова робота та семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська