Цивільний захист

Код модуля: 
БЖД_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент, Качан Степан Іванович
Результати навчання: 
знати:
 • роботу функціональної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту;
 • новітні методики прогнозування надзвичайних ситуацій (НС), побудови моделей їхнього розвитку;
 • обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захист персоналу, локалізацію та ліквідацію наслідків НС;
вміти:
 • застосовувати методики з прогнозування та оцінки ситуації в зоні НС, розраховувати параметрів уражальних чинників джерел НС;
 • визначати склад сил, засобів і ресурсів, необхідних для подолання наслідків НС;
 • розробляти заходи з попередження НС та захисту персоналу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Планування заходів цивільного захисту на об’єктах енергетики. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту на енергетичних об’єктах. Спеціальні функції у сфері цивільного захисту: ліцензування діяльності, декларування небезпек і страхування відповідальності. Прогнозування ситуації в зонах хімічного зараження. Планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного та біологічного зараження. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист. Оцінка інженерного стану та соціально-економічних наслідків НС.
Рекомендована література: 
 1. Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання (за ред. Гончарука В.Є.) — Львів: Ви-во НУ «ЛП», 2011. — с.208.
 2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / — Львів, 2010. — 384 с.
 3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник. Видавництво НУ «Львівська політехніка». — Львів, 2004. — 136 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК):
 • поточний контроль — 60%, у т.ч. тематичний контроль знань — 20%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 40%;
 • заліковий контроль — 40%
Мова навчання: 
українська